Onderwijskundige principes van TBL

Home
Wat is TBL
Onderwijskundige principes van TBL

Binnen het constructivisme is er sprake van betekenisvol leren als nieuwe kennis verbonden kan worden aan al bestaande voorkennis. Leren wordt gezien als een actief en sociaal constructief proces wat vooral gebeurt samen met anderen en is gebaseerd op het opdoen van ervaringen. Nieuwe ervaringen in contact met anderen en de omgeving, worden verwerkt en geïntegreerd met reeds bestaande kennis en ervaringen.

TBL is op solide wijze gestoeld op de principes van de constructivistische leertheorie. In het Engelse artikel van  Hrynchak & Batty ( 2012) wordt dieper ingegaan op de diverse elementen uit het constructivisme en hoe deze elementen gerelateerd zijn aan elementen van TBL onderwijs. 

Daarnaast voldoet TBL aan de principes van effectief leren en kan onderwijs in TBL vorm de intrinsieke motivatie van lerenden bevorderen. 

Volgens de constructivistische leertheorie is leren een proces waarbij de lerende actief gebruik maakt van cognitieve vaardigheden zoals het richten van aandacht op de nieuwe informatie, het organiseren van deze informatie en het integreren van de mentale representaties in reeds bestaande mentale schema’s. De eerder verworven kennis, ook voorkennis genoemd, is al aanwezig in de mentale modellen bij de lerende en wordt gebruikt om nieuwe informatie aan te koppelen om zo kennis te kunnen uitbreiden (Mayer, 1999). Zo ontstaat een nieuwe gepersonaliseerde cognitieve structuur, gebaseerd op het individuele leerproces (Moon, 2004).

Het constructivisme heeft vier belangrijke kenmerken:

  1. De focus ligt op leren in plaats van doceren: Omdat kennis actief wordt geconstrueerd staan ideeën en vragen van lerenden zelf centraal. Hierdoor krijgen lerenden een actieve rol en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Behalve dat de leeromgeving veiligheid biedt is de constructivistische leeromgeving gestoeld op de gelijkheid tussen docent en lerende. Kennis wordt niet passief ontvangen vanuit de omgeving. Een constructivistische leeromgeving is niet hiërarchisch omdat leren wordt gezien als de gelijkwaardige uitwisseling tussen docent en lerenden. Deze uitwisseling is nodig om eerder opgedane kennis tegen het licht te houden, aan te passen of te kunnen verwerpen.
  2. Leren wordt gefaciliteerd door het aanbieden van nieuwe ervaringen waardoor bestaande kennis kan worden uitgebreid en nieuwe kennis ontstaat. Het oplossen van problemen neemt een centrale rol in: het oplossen van complexe authentieke problemen daagt lerenden uit om eerdere ideeën, veronderstellingen en kennis anders te gaan zien. Het vraagt van lerenden dat zij zelfregulerend te werk gaan, hun aannames in twijfel kunnen trekken om zo te kunnen leren van de aangeboden nieuwe ervaringen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Docenten faciliteren het leerproces door lerenden constructies of raamwerken aan te reiken waardoor ze opgedane ervaringen beter kunnen begrijpen.
  3. Leren gebeurt op interactieve wijze in een groep: de nadruk binnen een constructivistische leeromgeving ligt op het leren van en met elkaar door de dialoog en discussie met anderen aan te gaan. Kennis en begrip zijn persoonlijk maar worden sociaal geconstrueerd door samen met anderen nieuwe ervaringen op te doen.
  4. Er wordt tijd ingeruimd voor het reflecteren op waar en hoe bestaande kennis aangepast kan worden: leren wordt gezien als een adaptief proces en het reflecteren op nieuwe ervaringen is van belang om ervan te kunnen leren. Het kunnen reflecteren op eigen gedrag en keuzes maar ook die van anderen, draagt ertoe bij dat nieuwe ervaringen in de toekomst mogelijk een andere aanpak vragen.

Het cognitivisme binnen TBL

Team Based Learning is sterk gebaseerd op bovenstaande constructivistische principes en uitgangspunten. Binnen teams wordt kennis actief gezamenlijk geconstrueerd. Docenten bieden door de zelfstudieopdrachten vooraf de benodigde constructies of raamwerken aan waardoor lerenden hun bestaande kennis kunnen uitbreiden in dialoog met hun teamgenoten.

Actieve reflectie vindt plaats tijdens het toepassen van kennis aan de hand van complexe toepassingsopdrachten waarin wordt samengewerkt en consensus bereikt wordt. Lerenden passen zo hun eerdere ervaringen met samenwerken en communiceren toe in een nieuwe situatie. Ook wordt hun eerdere kennis toegepast op het nieuwe materiaal.

De peerfeedback is eveneens een belangrijk reflectiemoment. Lerenden staan stil bij hun eigen gedrag/keuzes en die van hun teamgenoten. Ze reflecteren zo, los van de inhoud, op het proces van samenwerking en benoemen voor elk teamlid verbeterpunten en geven complimenten aan elkaar over dat wat goed ging. Voor de ontwikkeling van professioneel gedrag is het aan te raden om lerenden ook op zichzelf te laten reflecteren.

Tevens is er een belangrijke rol weggelegd voor een mentor of studieloopbaan begeleider. Het leereffect en reflectievermogen wordt versterkt als lerenden feedback krijgen op de feedback die zij geven aan hun teamgenoten. Daarnaast is het van belang om te monitoren of lerenden in staat zijn hun gedrag aan te passen op basis van de gekregen feedback van hun teamgenoten. Reflecteren op de ontvangen feedback en wat dit bij lerenden teweeg brengt kan onderwerp van gesprek zijn in de mentorgroep.

 

 

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top