Basis TBL workshop op 9 mei van 13.30 -17.00 uur in Breukelen

Onderwijskundige principes van TBL

Home
Wat is TBL
Onderwijskundige principes van TBL

Als de TBL-ontwerpprincipes goed geïmplementeerd worden sluit TBL aan bij vijf belangrijke instructieprincipes (Merrill, 2012) die de basis vormen voor effectief leren (Prince, 2002):

  1. Voorkennis wordt geactiveerd
  2. Leren vindt plaats aan de hand van levensechte problemen in kleine groepen.
  3. Het nieuw geleerde wordt toegepast.
  4. Nieuw verworven kennis wordt geïntegreerd en transfer vindt plaats.
  5. Nieuw verworven kennis en begrip wordt gepresenteerd aan medestudenten.

TBL is op solide wijze gestoeld op de principes van de constructivistische leertheorie. In het artikel van  Hrynchak & Batty ( 2012) wordt uitgebreid ingegaan op de diverse elementen uit het constructivisme en hoe deze elementen gerelateerd zijn aan elementen van TBL onderwijs. Binnen het constructivisme is er sprake van betekenisvol leren als nieuwe kennis verbonden kan worden aan al bestaande kennis. Leren wordt gezien als een actief en constructief proces als studenten de nieuwe informatie kunnen koppelen aan bestaande voorkennis. 

Het (sociaal) constructivisme heeft drie essentiele onderdelen:

  1. Procesgerichtheid: het proces maakt onderdeel uit van de kennis. Van alle activiteiten waarmee studenten proberen betekenis te geven aan hun werkelijkheid, kunnen ze leren
  2. Contextgebondenheid: het verwerven van kennis kan niet los gezien worden van de context waarin die wordt aangeboden
  3. Sociale aspect: kennis wordt gezien als het directe gevolg van sociale interactie waarmee de nieuwe kennis getoets wordt in een concrete situatie (Kallenberg et al., 2009).

Mensen leren ook door te handelen waarbij uitwendige handelingen worden geinternaliseert tot mentale handelingen. Deze onderwijstheorie is gebasserd op drie fasen die ook binnen TBL meerdere keren aan de orde komen:

 

Fase 1: Oriënteren
Middels hoogwaardige zelfstudieopdrachten oriënteren studenten zich vooraf op de taak en/of de leerdoelen. Goede zelfstudieopdrachten zijn meer dan alleen het lezen van een hoofdstuk. Idealiter bevatten ze naast teksten ook schema's, modellen en tekeningen waardoor studenten met concrete handelingen het leerresultaat proberen te expliciteren (uitvoeren).

Zelfstudieopdrachten die een concreet product opleveren (bv een tabel, lijst van criteria, plan van aanpak, beslissing of specifieke keuze) zijn zeer geschikt om weer in het team over te discussiëren tijdens het contactonderwijs.

Fase 2: Uitvoering
De uitvoerende fase omvat ook deels de individuele toets (iRAT) en de team toets (tRAT) waarin de feitelijke kennis wordt getoetst uit de voorbereidende zelfstudie. Die feitelijke kennis gaan studenten vervolgens toepassen tijdens de applicatiesessies. Ook hierin zijn studenten gericht op het leren doordat discussies in een sociale context plaatsvinden; eerst binnen het eigen TBL team en vervolgens tussen de teams. 

Kallenberg en collega's geven aan dat leren door handelen gebeurt als het onderwijs een stap vooruit loopt op de ontwikkeling van de student. Studenten zouden moeten worden uitgedaagd door de dialoog met de docent. Deze dialoog kan plaatsvinden tijdens de applicatiesessies waarin teams onder begeleiding van de docent met elkaar in discussie gaan. De rol van de docent is anders dan bij frontaal onderwijs en vraagt van docenten echt andere vaardigheden. Docenten faciliteren het leerproces het beste door veel prikkelende vragen te stellen, zowel inhoudelijk verdiepend als verbredend maar ook vragen gericht op het expliciet maken van stappen in het denkproces. Docenten zijn gericht op het uitdiepen van de argumenten van studenten en geven zo feedback op hun verrichtingen.

Fase 3: Controleren
Goed onderwijs is gericht op zowel oriëntatie vooraf als reflectie achteraf (controleren). Bij de team toets (tRAT) gebeurt dit door de korte feedbackloop in de kraskaart. Studenten weten meteen welk antwoord het juiste is en de kraskaart maakt inzichtelijk hoeveel pogingen er nodig zijn om tot het juiste antwoord te komen.

De peerfeedback in TBL is echter het belangrijkste onderdeel van de fase controleren. Studenten leren hier om te reflecteren op hun eigen gedrag, zich af te vragen wat hun aandeel is geweest in de discussies, hoe het komt dat het goed of fout is gegaan en hoe zij zichzelf kunnen verbeteren. Tegelijkertijd leren ze niet alleen feedback ontvangen en hun gedrag daarop aan te passen maar ook hoe ze op de juiste wijze feedback kunnen geven. Peerfeedback kan de bewustwording van het leren teweeg brengen en zelfreflectie stimuleren wat een belangrijk element is van professioneel gedrag.

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2018 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top