Algemene voorwaarden

Home
Contact
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en TBL Academie. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een schriftelijke overeenkomst van opdracht is laatstgenoemde bepalend.

Artikel 2 TBL Academie als opdrachtgever
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door TBL Academie. Opdrachten worden geacht niet te zijn verleend met het oog op een bepaalde persoon. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de adviseurs van TBL Academie alsmede al degenen die voor TBL Academie werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens opdrachtgever en eindigt een opdracht niet door hun dood.

Artikel 3 Duur, opzegging en wijziging van de overeenkomst
Overeenkomsten tussen TBL Academie en opdrachtgevers duren voort tot het moment waarop de daaruit voortvloeiende opdrachten volledig zijn uitgevoerd. Zowel TBL Academie als opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst van opdrachten op te zeggen. De TBL Academie behoudt het recht om in geval van overmacht het cursusaanbod te wijzigen. In geval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst van opdracht zal TBL Academie zijn ontslagen uit alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst. Dit artikel laat de werking van artikel 4 onverlet.

Artikel 4 Financiële gevolgen van tussentijdse beëindiging
Ingeval opdrachtgever, al dan niet na overleg met TBL Academie, een overeenkomst eenzijdig opzegt of niet tijdig nakomt, alsmede ingeval TBL Academie de overeenkomst eenzijdig opzegt, is TBL Academie gerechtigd alle ten behoeve van de opdracht verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief. Opdrachtgever is iedere resultaatafhankelijke provisie-vergoeding die met TBL Academie is overeengekomen, tevens aan TBL Academie verschuldigd indien de totstandkoming van het met de opdracht beoogde resultaat zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst intreedt binnen een jaar na beëindiging van de opdracht. TBL Academie

Artikel 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden en bewijs administratie
Alle prijzen van door TBL Academie te verrichten diensten zijn exclusief
a) reis-en verblijfskosten, al dan niet in het buitenland
b) omzetbelasting en eventueel andere al dan niet toekomstige belastingen,
c) kosten verbonden aan inschakeling van derden en
d) bij aanmelding voor een cursus, training, workshop of opleiding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum worden geen kosten in rekening gebracht en zal het inschrijfgeld binnen twee weken worden teruggestort. Bij annulering korter dan twee weken vooraf aan de aanvangsdatum wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort.  

Opdrachtgever dient declaraties binnen dertig dagen na de declaratiedatum volledig te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, vanaf welk moment alle door TBL Academie te maken kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening zijn van opdrachtgever, waaronder inbegrepen de kosten van rechtsbijstand. Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de niet opeisbare verplichtingen van opdrachtgever, zo die er zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn. Ten aanzien van het vaststellen van de omvang van vorderingen strekt de administratie van TBL Academie tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 6 Hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtgevers
Indien bij de opdracht meerdere opdrachtgevers zijn betrokken, is ieder van hen hoofdelijk jegens TBL Academie mede aansprakelijk voor de (betalings-)verplichtingen voortvloeiend uit de met hen gezamenlijk of met elk van hen individueel gesloten overeenkomsten. Ingeval opdrachtgever met TBL Academie een overeenkomst voor rekening van derden aangaat, is de opdrachtgever hoofdelijk medeaansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen.

Artikel 7 Exclusiviteit
De tussen opdrachtgever en TBL Academie gesloten overeenkomsten hebben een exclusief karakter, tenzij anders besproken. Opdrachtgever zal aan derden niet een opdracht verstrekken die TBL Academie bij het verrichten van haar werkzaamheden voor opdrachtgever kunnen hinderen.

Artikel 8 Informatievoorziening door opdrachtgever
De opdrachtgever dient TBL Academie bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht en gedurende de looptijd van de opdracht, uit eigen beweging of op verzoek tijdig en volledig te informeren over alle feiten en omstandigheden die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor het, ook jegens derden, tijdig en correct uitvoeren van de opdracht. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. TBL Academie

Artikel 9 Tijdsplanning
Termijnen, tijdsplanningen en dergelijke die TBL Academie en opdrachtgever overeenkomen voor de door TBL Academie te verrichten werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk onder verwijzing naar dit artikel anders is overeengekomen, indicatief en afhankelijk van de omstandigheden. Indien, door welke oorzaak dan ook, een termijn of tijdsplanning voor werkzaamheden door TBL Academie niet wordt gehaald zal opdrachtgever een nieuwe termijn met TBL Academie overeenkomen. 

Veertien dagen regeling: De opdrachtgever heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, een cursus te annuleren binnen de termijn van 14 dagen na opdracht. Deze regeling vervalt na aanvang van de cursusdatum.

Artikel 10 Samenstelling adviesteam
TBL Academie is vrij te bepalen wie van haar adviseurs met de uitvoering van de opdracht zullen worden belast (het “adviesteam”). Indien naar het oordeel van TBL Academie de omstandigheden daartoe aanleiding geven, is TBL Academie gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het adviesteam. Een wijziging zal zoveel mogelijk eerst na overleg met de opdrachtgever worden doorgevoerd.

Artikel 11 Overname van werknemers
Opdrachtgever zal vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst met TBL Academie tot een jaar na de beëindiging ervan geen adviseurs van TBL Academie of door haar ingeschakelde derden in dienst nemen dan wel op andere wijze werkzaamheden laten verrichten, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid, geheimhouding en communicatie
Bij aanvaarding en uitvoering van opdrachten zullen TBL Academie en opdrachtgever: a. de opdracht, de betrokkenheid van TBL Academie en de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en geheimhouden, voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet; b. de uitgebrachte adviezen, notities, rapporten en dergelijke niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter kennis brengen respectievelijk ter inzage geven dan wel daarover mededelingen doen en/of daarvan gebruikmaken. TBL Academie heeft het recht de naam van de opdrachtgever of diens logo als referentie te gebruiken, onder andere voor advertenties, de website, bekendmakingen en tombstones. Alle zendingen aan of door TBL Academie alsmede gebruik van telefoon, telefax, telex en andere communicatiemiddelen of informatiedragers vindt plaats voor risico van opdrachtgever. TBL Academie

Artikel 13 Intellectuele eigendom
TBL Academie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, alsmede cursusmaterialen en documentatie welke TBL Academie gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van genoemde open en gesloten activiteiten. Het is de opdrachtgever en deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, alsmede cursusmaterialen en -documentatie te openbaren of te exploiteren, al dan niet met inschakeling van derden, behoudens met verkregen toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 14 Inspanningsverbintenis
TBL Academie zal naar beste vermogen binnen de grenzen van het redelijke – daarbij mede in acht genomen de aard van de opdracht, de afspraken die partijen dienaangaande hebben gemaakt en de omstandigheden van het geval – trachten dat de opdracht volledig en tijdig wordt uitgevoerd. TBL Academie garandeert niet dat de aan haar verstrekte opdracht zal worden of zal kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van de aan TBL Academie verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door TBL Academie voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
TBL Academie is niet aansprakelijk tenzij ingeval van opzet of grove schuld van haarzelf of haar werknemers.

Artikel 16 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart TBL Academie, haar aandeelhouders, directie, werknemers en adviseurs voor (i) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken uit hoofde of op grond van minnelijke regelingen en rechterlijke of arbitrale uitspraken en (ii) alle kosten welke verband houden met aanspraken genoemd onder (i) - waaronder begrepen kosten van onderzoek en zonder inkorting de feitelijke kosten van rechtsbijstand-, een en ander voor zover deze aanspraken en kosten direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit handelingen die door of zijdens TBL Academie zijn verricht in het kader van het uitvoeren van een opdracht of een tussen TBL Academie en opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens zulks het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van TBL Academie.
In geval van een aanspraak door een derde als voornoemd zal de opdrachtgever (a) voldoen aan elk redelijk verzoek van TBL Academie om door opdrachtgever of diens adviseurs te worden bijgestaan en (b) voldoen aan elk redelijk verzoek van TBL Academie tot het verschaffen van informatie die dienstbaar kan zijn aan het door TBL Academie tegen de aanspraken voeren van verweer. Opdrachtgever zal voorts geen TBL Academie handelingen verrichten of toestaan welke nadelig kunnen zijn voor de positie van TBL Academie, tenzij TBL Academie schriftelijk vooraf met het verrichten of toestaan van die handelingen heeft ingestemd.

Artikel 17 Inschakeling van derden
TBL Academie is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden, mits de kosten hiervan passen binnen de overeengekomen begroting en deze derden instaan voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in artikel 12 die direct of via TBL Academie van opdrachtgever is verkregen. TBL Academie zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. TBL Academie is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden.

Artikel 18 Naleving
Opdrachtgever zal alle wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies (waaronder mede begrepen elke relevante vorm van regelgeving van effectenbeurzen en toezichthouders) die op enigerlei wijze verband houdt met de (uitvoering van de) opdracht, het voorgaande alles in de ruimste zin van het woord, naleven. Diensten van TBL Academie strekken zich niet uit tot juridisch of fiscaal advies. TBL Academie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het verrichten van handelingen door opdrachtgever welke in strijd zijn met voornoemde wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies.

Artikel 19 Niet-uitoefening van bevoegdheden
Het niet- of niet-onmiddellijk uitoefenen van enige bevoegdheid welke aan TBL Academie toekomt tegenover een opdrachtgever of tegenover degene(n) die naast opdrachtgever voor de nakoming van diens verbintenissen tegenover TBL Academie hoofdelijk zijn, mag niet worden opgevat als het prijsgeven van enig recht door TBL Academie.

Artikel 20 Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ingeval opdrachtgever aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij verplicht, ongeacht inschrijving in de openbare registers, een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk aan TBL Academie mede te delen. Bij gebreke van zodanige mededeling kan die wijziging niet aan TBL Academie worden tegengeworpen.

Artikel 21 Rechtskeuze en forum

De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en TBL Academie zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top